Малките стъпки

"Малките стъпки" с нова инициатива за детско участие в 35-то СЕУ

"Малките стъпки" съвместно с Училищното настоятелство при 35-то СЕУ "Добри Войников” и проект "Зелена София" към Асоциация за развитие на София започват нова инициатива за гражданско образование и участие на учениците в оформяне на средата около тях. Инициативата е част от проект „Гражданско образование чрез ученическо участие”, финансиран от Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целта на програмата е учениците да имат възможност да участват в процеса на вземане на решения за средата около тях. Това ще им даде възможност да развият от една страна граждански умения за участие на местно ниво, от друга умения за осъществяване на свои инициативи. Инициативата започва през втория учебен срок. През първия етап учениците ще се запознаят с функциите на местната власт, връзката й с всекидневния живот и с процеса на вземане на решения. Във втория етап ще бъдат проведени ателиета за генериране на техни идеи за средата около тях. Третият етап от юни до октомври ще бъде свързан със застъпничество за идеите на учениците пред местната власт и училищното настоятелство и с осъществяване на инициативите им с тяхно участие. В резултат от пилотната програма ще бъдат разработени обучителни материали за детско участие в оформяне на средата около тях и за гражданско образование на местно ниво. За екипа на „Малките стъпки” участието на децата в процеса на вземане на решениея е метод на въвличане и ангажиране на ученици и родители в училищната общност. Същевременно то повишава отговорността и интереса към училището и на децата, и на семейството. Участието на децата в училищния живот е средство не само за самоуправление, но и за изграждане на умения на отговорни граждани и познаване на механизмите, чрез които могат да вземат участие в създаването на политики и в процеса на вземане на решения. Формирането на личности с активна гражданска позиция, способни за ефективна гражданска реализация е част от мисията на 35-то СЕУ „Добри Войников”. Проектът започна по инициатива на Училищното настоятелство.


https://www.activecitizensfund.bg