The Small Steps

Програма за преподаватели в средния и горен курс "Практическо гражданско образование и детско участие"

Анотация

Обучението е посветено на реализиране на една от основните цели на съвременното образование – връзка на получените в училище знания с практиката и реалния живот. Гражданското образование е застъпено сериозно в новата концепция за средното училище, но остава все още твърде теоритично. Програмата съдържа методика за учене чрез участие от страна на децата, включването им в процеса на усвояване на знания за местната власт и възможностите за взаимодействието и с гражданите чрез ролеви игри, писане на реални проекти за промяна на средата в училище и в квартала/града/селото. Трениране на уменията на учителите да предизвикат интерес у децата към проблемите на обществото, да ги превърнат в активни граждани, които усещат личността си като единица от обществена група, която защитава общи интереси, в полза на по-качествен живот за всички. Практическата част на програмата цели да разкрие възможностите на обучителните ресурси, които нашата организация предлага. „Проиграването“ на част от тях от страна на участниците в програмата ще способства за по-доброто разбиране на механизма на действие и изясняване на начините, по които може да бъде предизвикан интерес от страна на учениците. Съотношението на теоритичната към практическата част е 60% към 40%. Ние залагаме на активното включване на участниците в обучението, защото считаме, че практиката е особено съществена част и благодарение на нея обучението постига по-добри реални резултати.

Цели на програмата Програмата цели да постигне повишаване на квалификацията на преподавателите по отношение на гражданското образование. Насочена е към класните ръководители, които не са специалисти по тези дисциплини, но след посещение на курса могат да провеждат програмата в часовете на класа. В тези часове са застъпени теми, обвързани с развитие на гражданската култура и осведоменост на подрастващите за структурата и функциите на основните органи на държавата и участието на гражданите в процесите на вземане на решения. Практическото участие на децата обаче не е добре застъпено, а тази липса води до отблъскване и загуба на интерес към темата. Ученето с участие и показването на връзката на знанията с живота и възможността да бъдат прилагани на практика, е предизвикателство, което подтиква децата към активност и в добавка ще им помогне да придобият опит, който ще им бъде полезен в по-нататъшния живот. Работата ни през изтеклите две години в условията на Ковид-кризата показва, че учениците проявяват голям интерес към нашата програма, дори при онлайн обучение.

Форми на обучение Програмата може да бъде провеждана както присъствено, така и в електронна среда. Това ни прави гъвкави и дава възможност за участие, независимо от мястото, на което се намират заинтересованите преподаватели.

Методи на обучение Освен класическите словесни методи на обучение във вид на кратки експозета, залагаме сериозно на беседата и дискусията, с цел да провокираме активност от страна на участниците в програмата. Други методи са презентациите и интерактивните методи като ролеви игри, симулации, разработка на проекти.

Индикатори за очакваните резултати от обучението След завършване на обучението, участниците ще повишат квалификациата си по темите, обвързани с практическото гражданско образование, което ще им помогне да работят по-качествено с учениците в часовете на класа. Индикаторите за очаквани резултати са:

  1. Попълване на въпросник в началото и края на курса, измерващ знанията на участниците за същността и функциите на местната власт и възможността на гражданите да взаимодействат с нея.
  2. Разработване от участниците на идеи, свързани с промяна на средата.
  3. Заявки за ползване на ресурсите на пограмата за часовете на класа.
  4. Повишаване на компетенциите на участниците по темата Практическо гражданско образование и усвояване на методиката на програмата.

Продължителност на обучението и брой часове Продължителността на обучението е два дни, 16 часа.

Начин на завършване на обучението Обучението завършва с попълване на въпросник и представяне на разработка на идея за промяна на средата или идея за популяризиране на ученическите предложения сред връстниците в училище и провеждане на избори. След края на обучението, участниците ще получат сертификат.