The Small Steps

Отворена позиция за стажант Комуникации в екипа на Малките стъпки

Интересувате се от промяна в България? Бихте искали да допринесете децата да имат умения на граждани, които да знаят как да влияят върху институциите. Малките стъпки, които водят до промяна разработват и прилагат програми за гражданско образование и за участие на децата в процеса на вземане на решения на местно ниво.

Търсим стажант, който да изпълнява функциите на сътрудник по комуникации и да съдейства за популяризиране на каузата на детско участие.

Вашите отговорности като сътрудник Комуникации:

 • Основна задача: популяризиране на каузата на участие на децата във вземането на решения и на развитие на компетентностите им на активни граждани чрез фейсбук страницата и други канали;
 • Развитие на английската секция на сайта на организацията;
 • Идентифициране на бизнес-асоциации и компании с активна гражданска позиция с цел въвличането им в подкрепа на гражданското образование на децата;
 • Участие заедно с нас в проект „Практическо гражданско образование“ в Националната финансово-стопанска гимназия.

Ние предлагаме:

 • Възможност да станете част от иновативен за страната процес на участие на децата в процеса на вземане на решения и да бъдете защитници на техните идеи;
 • Шанс да увеличите познанията си за местната власт и да развиете умения как да промените общността, в която живеете;
 • Повишени умения за иновативно преподаване на практическо гражданско образование, работа с младежи и методи за неформално образование;
 • Личен ментор, който ще Ви поставя задачи, напътства и подкрепя по време на стажа. Обучителна програма съобразена с интересите ви.
 • Гъвкаво работно време, разпределено според ангажиментите.
 • Запознаване с работата на неправителствените организации и процеса на разработване на проекти.
 • След приключване на стажа ще получите Сертификат за успешна практика след приключване на стажа.

Стажът е подходящ за младежи между 18 до 29 години, които са: • студенти трети и по-горен курс; • наскоро завършили, но не работят по специалността и/или са безработни; • със специалности в сферата на хуманитарните или социалните науки.

Изисквания към кандидатите:

 • Да имат желание да допринесат за мисията на „Малките стъпки“ и детското участие;
 • Да имат интерес към активно гражданско участие за промяна на средата около тях;
 • Да имат афинитет към социалните мрежи и умения за активно присъствие в тях;
 • Да бъдат проактивни и да осъществяват идеите, които имат;
 • Добро писмено владеене на английски език;
 • Образование в сферата на обществени комуникация, политически науки и неформално образование е предимство;
 • Опит в доброволчество и неформално образование е предимство.

Продължителност на стажа: 100 часа, разпределени в 3 месеца. Начало: 20 април 2021 година. Стажът е платен. Осигурено е заплащане от 470 лв, ще бъдете наети на граждански договор към фондация „Малките стъпки“.

За да кандидатствате, в срок до 30.03.2021 г. изпратете кратко CV и Мотивационно писмо защо искате да развиете уменията за работа в гражданския сектор и как може да допринесете за популяризиране на работата на фондация „Малките стъпки“.

Адрес за кореспонденция: office@thesmallsteps.org Ще се свържем с кандидатите до 05.04.2021 за онлайн интервю.

Обучителната практика се финансира по Програма СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ в България, в рамките на проект „Социални иноватори“, с финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.